Lejebetingelser

 

Leje og leveringsbetingelser for Skanderborg Telt & Serviceudlejning

De følgende leje- og leveringsbetingelser skal gennemlæses og accepteres før leje kan finde sted.

Specielle vilkår

Vi skal gøre opmærksom på, at vi er en udlejningsforretning og dermed ikke er omfattet af returregler vedr. Netkøb.

Leveringsbetingelser

Juridisk set, skal det, man har lånt/lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det.

1)      Lejeperiode

 Hvis andet ikke er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller week-end. Der er naturligvis mulighed for afhentning dagen før brugsdag samt returnering dagen efter endt brugsdag. Der er specielle regler omkring leje af hoppeborg –  forhør   nærmere herom inden bestilling.       

2)      Afbestilling af ordre

For bestilte og bekræftede ordrer betales 50% af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringsdag.

Ved afbestilling 0-8 dage før leveringdag skal lejer betale det fulde beløb, dog excl. Eventuel kørsel/opvask.

3)      Eventuel ændring af bestilling

Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt, at ændre en ordre nedad, senere end 7 dage arbejdsdage før leveringsdagen. I konfirmationsperioden april/maj gælder dog 14 dage før leveringsdag.

4)      Levering & transport

Vi leverer og afhenter naturligvis gerne ordren/varerne, for denne ydelse beregner vi et transporttillæg der afhænger af omfang og afstand, beløbet vil fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse. Ved transport forstås kørsel fra Skanderborg Telt & Serviceudlejnings adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt muligt.

Det lejede materiel skal ved afhentning placeres samme sted som ved levering, altid i ly for vind og vejr.

Ved bærevej over 10 meter fra bilen beregnes et særligt tillæg.

Trapper eller lign. der forhindrer anvendelse af vores transport materiel (sækkevogne/bure) skal oplyses ved bestillingen og vil afstedkomme et tillæg.

Ønskes opbæring til etage eller kælder skal dette meddeles ved bestillingen.

Ønsker kunden selv at forestå afhentning og returnering er dette helt iorden, dog skal materiellet pakkes forsvarligt og i en lukket og rengjort vogn/trailer. Stole skal transporteres stående, medmindre andet aftales.

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.

5)      Forsinkelse

Hvis levering forsinkes eller forhindres grundet de i punkt 4 nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.

6)      Ansvar for levering fra samarbejdspartner

Skanderborg Telt & Serviceudlejning frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (her menes vores eventuelle samarbejdspartnere herunder madleverandører)  

7)      Udlejningsbetingelser for telte

Lejer kan ikke forvente, at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentligt skade. Dette er alene en vurdering der kan foretages af Skanderborg Telt og Serviceudlejning eller en af vore tilknyttede samarbejdspartnere på teltområdet.

Skanderborg Telt & Serviceudlejning er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperaturer.

8)      Specielt omkring telte og tilhørende gulve

Opstilling/nedtagning af teltene foretages, af den teltudlejer Skanderborg Telt & Serviceudlejning  har valgt til opgaven, er der ligeledes bestilt gulv til teltet vil dette komme i samme levering som teltet. Ved bestilling af telt/gulv vil der herfor blive opkrævet en særskilt transport tillæg, indeholder bestillingen tillige borde/stole/porcelæn m.m. vil der blive tilskrevet 2 gange transport tillæg, årsagen er, at der kommer 2 biler og minimum 3 mand på opgaven.

Jordbunden på opstillingsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt. Hvis vi skal foretage gulvpålægning, skal arealet være plant, vi foretager ikke opklodsning, gulvet vil følge terræn. Græsset må ikke være nyslået, medmindre løst græs fjernes.

Står lejer selv for pålægning/optagning af gulv skal gulvet ved retur står stablet som ved leveringen og samme sted, medmindre andet aftales.

Lejer fjerner efter brug enhver form for affald i og omkring teltet, så vi uhindret kan fjerne teltet igen.

Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt hertil.

Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelser af opstillingen (kan være nødvendigt i visse tilfælde).

Det er lejers opgave, at holde sig orienteret om gældende regler udstukket af Beredskabsstyrelsen, vi kan i den forbindelse henvise til www.beredskabsstyrelsen.dk hvor du/i hele tiden kan følge de aktuelle regler på området.

9)      Ansvarlig person + hjælpere

Der skal altid være 1-2 hjælpere/ansvarlige tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

10)  Opklæbning m.v.

Henstilling af genstande og opklæbning af skilte e.lign på teltdugen må ikke findes sted.  Der må ikke grilles , bruges åben ild eller andet der kan give sodskader eller anden skade på teltdugen hverken i – eller i nærheden af det eller de lejede telte.

11)  Ansvar for det lejede materiel

Så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver skade, der sker på det lejede materiel, hvad enten skaden er hændelig eller forårsages gennem simpel eller grov uagtsomhed.

Kan en reparation udføres , sker dette ved Skanderborg Serviceudlejnings foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. Skanderborg Telt og Serviceudlejning er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede.

12)  Betalingsbetingelser

Lejebeløbet med eventuelle tillæg for andre ydelser betales kontant eller mobilepay 56492 senest ved levering eller ved afhentning på udlejers adresse, såfremt ikke andet er aftalt skriftligt.

Ved for sen betaling af fremsendt faktura påføres renter ifølge gældende lov, samt et rykkergebyr kr. 100 pr. fremsendt rykker.

13)  Eventuelle reklamationer

Hvis lejer ikke indenfor 12 timer efter modtagelsen af varerne eller før ibrugtagning, rapporterer til Skanderborg Telt & Serviceudlejning om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 11.

Vores telefon 25393535 er åben i døgndrift, svarer vi ikke dit opkald, skal eventuel reklamation indtales på telefonsvaren eller der skal fremsendes en mail på mail@go-fest.dk.

Senere reklamationer anerkendes ikke

14)  Særligt

Alle lejede effekter returneres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der ved bestilling er inkl. Opvask (glasserien Luigi Bormioli krystalglas). Stofduge og stofservietter returneres i vedlagte vaskesæk, alle duge og servietter sendes til vaskeriet uanset de er brugte eller ej.

-          Ved retur skal det lejede service/glas m.v. være pakket i samme emballage som ved modtagelsen.

-          Afleveres service uafvasket/urent/kalkpletter beregnes et vasketillæg på 75% af lejen (max. Leje for 1 X brug)

-          Borde, stole og emballage må ikke udsættes fugt, regn eller lignende.

-         Ved valg af duge skal man være opmærksom på, at længden på dugene kan afvige op til 10cm i forhold til de fra vores leverandørs oplyste standardmål. Vi er naturligvis klar med      rådgivning ved valg af størrelse på dugen.

-          Da vi ikke med 100% sikkerhed kan garanterer, at der ikke er sandkorn under dupperne på stole -og bordben henstiller kunderne selv til at kontrollerer dette inden brug man er velkommen til at sætte filtdutter under for at beskytte sit                   gulv, kunden skal dog selv fjerne filtdutterne efter brug .

-          Alle leverede ordrer fra Skanderborg Telt & Serviceudlejning skal stå på samme måde og placering, som ved levering. Vi anbefaler derfor kunderne til at tage et billede af pakkede bure, så disse står korrekt og forsvarligt.

-          Alt vores bestik, glas og porcelæn kan tåle opvaskemaskine, men husk at kontrollerer salt og afspænding i den maskine du/i anvender.

15)  Rengøring

Sølvstager overhældes med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med viskestykke.

Sølvfade og varmeplader må ikke rengøres med skuresvamp eller skurepulver, kun med blød børste/klud.

Borde aftørres med fugtig klud.

Telt gulv fejes af.

16)  Salg af øl indeholdende alkohol

Skanderborg Telt & Serviceudlejning forhandler fadølsanlæg med tilhørende øl, der indeholder alkohol. Ved bestilling af disse varer skal vi gøre opmærksom på, at du som kunde skal være fyldt 18 år for at bestille disse varer. Ved at accepterer disse lejebetingelser bekræfter du samtidig, at du er fyldt 18 år og lovligt kan bestille drikkevarer med alkohol.

 

 

Skanderborg Telt & Serviceudlejning forbeholder sig retten til prisændringer.